Текущи

ПреминалиПублична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на грайфер двувъжен за кран с товароподемност 50 kN". Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код - 9009838.

Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на грайфер за насипни товари.". Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код - 9008460.

Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Основно почистване, обезмасляване, грундиране с бързосъхнещ грунд и пребоядисване на 2 бр. портални кранове тип "Албрехт" и тип 1069 при пристанищен терминал Свищов.". Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код - 9005423.

Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Рехабилитация на подпорна стена и отводняване на склад 7 на Пристанищен терминал Свищов, съгласно проект на възложителя.". Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код - 9002138.

Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изграждане на трайна настилка на тилова площадка №3 на Пристанищен терминал Свищов, съгласно проект на възложителя.". Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код - 9001399.